Bể đóng kén

Tro xỉ phát sinh từ lò đốt và các chất rắn vô cơ khác sẽ được cô lập bể đóng kén chất thải. Số lượng bể đóng kén đã được phê duyệt: 80 bể. 

Yêu cầu kỹ thuật của bể đóng kén:

  • Kích thước: 10m x 10m x 5m
  • Kết cấu: bê tông chống thấm, kết cấu cốt thép

  • Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ mặt bể và biện pháp hạn chế gió trực tiếp vào trong bể trong thời gian sử dụng cho đến khi đóng bể