Cơ sở pháp lý

Giấy phép Hành nghề QLCTNH mã số 5-6-7-8.VX.006 do Tổng cục Môi trường cấp lần thứ 04 ngày 18/06/2015 có hiệu lực đến hết ngày 18/06/2018. Giấy phép này xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Quyết định 1100/QĐ-BTNMT…
Quyết định 1413/QĐ-BTNMT ngày 11/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác đông môi trường của dự án "Mở rộng và Nâng công suất nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại" tại xã Minh Lập, huyện Chơn…