Luật

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Luật an toàn, vệ sinh lao động

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007