Nghị định

Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Về quản lý chất thải và phế liệu

Phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường