Nghị định

 V/v phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường