QCVN-TCVN

QCVN 19: 2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

QCVN 20: 2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

QCVN 21: 2009/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

QCVN 22: 2009/BTNMT Quy chuẩn KTQG về khí thải công nghiệp nhiệt điện

QCVN 23: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải sản xuất xi măng