QCVN-TCVN

QCVN 35: 2010/BTNMT về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển

QCVN 36:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

QCVN 37:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu