QCVN-TCVN

QCVN 45:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất

QCVN 46: 2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

QCVN 47: 2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

QCVN 48:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

QCVN 49: 2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 phần đất liền