QCVN 02: 2012/BTNMT

QCVN 02: 2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (National Technical Regulation on the Emission of Health care Solid Waste Incinerators)

Tên file: QCVN_02-2012-BTNMT.pdf
Dung lượng file: EMPTY
Định dạng file: application/pdf
Lượt xem: 177 Lượt xem
Ngày tạo: 08-19-2017
Ngày cập nhật cuối: 08-19-2017