Quan hệ hợp tác

Nhằm nghiên cứu và áp dụng các công nghệ xử lý chất thải hiện đại, Bình Phước Xanh không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước:

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

  • Viện Kỹ thuật Nhiệt đới TP.HCM

  • Khoa Môi trường của các Trường Đại học: Bách Khoa Tp.HCM, Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

·         B Tài nguyên và Môi trường

·         Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

·         Viện Kỹ thuật Nhiệt đới TP.HCM

·         Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Khu chế xuất TP.HCM

·         Khoa Môi trường của các Trường Đại học: Bách Khoa Tp.HCM, Khoa học Tự nhiên TP.HCM