Tư vấn môi trường

BÌNH PHƯỚC XANH nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường:

-     Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM),

-     Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,

-     Lập đăng ký chủ nguồn thải,

-     Lập nghiệm thu môi trường.

-     Lập dự án đầu tư.

-     Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.

-    Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (CP).

-    Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp.

-    Tư vấn về công nghệ môi trường.

-    Thực hiện giám sát chất lượng môi trường.

-    Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại.