TUYỂN DỤNG

Mô tả - Vận hành hệ thống xử lý chất thải. - Lập báo cáo giám sát môi trường, báo cáo QLCTNH. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao cho. - Mọi thông tin chi tiết…
Mô tả - Lắp đặt, giám sát và bảo trì hệ thống điện, tủ điện, đèn cho nhà máy - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao cho. - Mọi thông tin chi tiết hơn đến công…