Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường
Đánh giá bài viết này!

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2016 về chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, Bộ TN&MT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường vào sáng ngày 24/8/2016. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bảo vệ môi trường và những vấn đề cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đến đời sống của Nhân dân, doanh nghiệp
Trong thời gian vừa qua, trên phạm vi cả nước đã xuất hiện nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường được dư luận đặc biệt quan tâm, Nhân dân lo lắng; nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp không chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường; công tác quản lý, giám sát bảo vệ môi trường thiếu hiệu lực, hiệu quả; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong ban hành chính sách, pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra còn nhiều bất cập; các cấp chính quyền địa phương chưa phát huy đúng vai trò, còn trông chờ vào Trung ương.
Đây là những vấn đề cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đến đời sống của Nhân dân, doanh nghiệp; vì vậy quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2016 về chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, Bộ TN&MT đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường.

Đánh giá tổng thể, phân tích xác định nguyên nhân tồn tại, yếu kém và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường
Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đánh giá tổng thể các vấn đề môi trường bức xúc trong giai đoạn hiện nay; phân tích các tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước.
Thông qua Hội nghị nhằm truyền tải thông điệp khẳng định rõ quan điểm và quyêt tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ kiên quyết không chấp nhận đánh đổi môi trường khi phát triển kinh tế, thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư. Bảo vệ môi trường phải được quan tâm thực chất, được coi vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển với vai trò là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Đề cao trách nhiệm chính của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng dân cư trong giám sát, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
Do vậy, nội dung của Hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương. Dự kiến Hội nghị sẽ có phần trình bày và thảo luận về Báo cáo của Bộ TN&MT về thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó nêu rõ thực trạng tình hình; những tồn tại, thách thức và nguyên nhân; dự báo và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Báo cáo của Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm về môi trường. Báo cáo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường. Báo cáo của các tỉnh, thành phố, trong đó nêu rõ thực trạng tình hình; những tồn tại, thách thức và nguyên nhân; dự báo và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địa phương. Đặc biệt, Hội nghị sẽ dành thời gian để trao đổi, thảo luận về các giải pháp bảo vệ môi trường trước mắt và lâu dài.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đầu cầu Trung ương tại Văn phòng Chính phủ; đầu cầu địa phương tại Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *