Rà soát, công bố 09 ngành, nghề có điều kiện kinh doanh thay đổi

Rà soát, công bố 09 ngành, nghề có điều kiện kinh doanh thay đổi
Đánh giá bài viết này!

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3331/BTNMT-KH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng tải các điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Theo Phụ lục 4 Luật Đầu tư và Luật Khí tượng thủy văn, có 23 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình cấp thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền một số văn bản mới có liên quan đến đầu tư kinh doanh, trong đó một số điều kiện đầu tư kinh doanh đã thay đổi. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các nội dung về 09 ngành nghề có điều kiện kinh doanh đã thay đổi theo các văn bản mới và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật và công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1/ Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thay đổi điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Điều 11 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ.

2/ Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản thay đổi điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản theo các điều 12, 13, 14, 15, 16 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 60/2016/NĐ-CP).

3/ Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại thay đổi điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; và thay đổi các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại theo Điều 31 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP

4/ Kinh doanh chế phẩm sinh học thay đổi điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải theo Điều 17 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP

5/ Kỉnh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy thay đổi điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm theo các Điều 26, 27, 28, 29, 30 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

6/ Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất và kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất thay đổi đỉều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo Điều 4 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

7/ Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước thay đổi điều kiện Giấy phép khai thác, sử dụng nước theo Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước (gọi tắt là Nghị định số 201/2013/NĐ-CP); và thay đổi điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước theo các Điều 8, 9, 11 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

8/ Kinh doanh dịch vụ thoát nước thay đổi điều kiện cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP; và thay đổi điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước theo Điều 8, 9, 11 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

9/ Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thay đổi điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Khoản 3, 4 Điều 25 Luật khí tượng thủy văn và các Điều 9, 10, 11 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *