Sơ đồ tổ chức

Giới thiệu về sơ đồ tổ chức của Bình Phước Xanh

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh
Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh

Công ty xử lý chất thải Bình Phước Xanh bao gồm 1 Giám Đốc và 1 Phó Giám Đồc. Dưới họ là 4 trưởng phòng: Hành Chính Tổng Hợp, Kỹ Thuật, Kinh Doanh và Dự Án. Mỗi phòng đều được chia thành các thành phần nhỏ hơn theo quy củ chặt chẽ. Việc xử lý chất thải y tế, nguy hại, chất thải công nghiệp, rắn đều được thực hiện theo sơ đồ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh môi trường.