Tăng cường bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tăng cường bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đánh giá bài viết này!

Đó là kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc về phối hợp công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực NN&PTNT tổ chức ngày 28/7/2016 tại trụ sở Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì buổi làm việc giữa hai Bộ ngày 28/7/2016

Trong thời gian vừa qua, công tác phối hợp triển khai hoạt động bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giữa hai Bộ đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý an toàn sinh học, bảo vệ môi trường làng nghề, hợp tác ASEAN về môi trường…

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hai Thứ trưởng đã thống nhất một số nội dung mà Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT cần phối hợp thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai văn bản quy phạm pháp luật

Trong bối cảnh có nhiều vấn đề môi trường cần quan tâm như hiện nay, hai Bộ cần tăng cường phối hợp triển khai các Luật có liên quan như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản chung cũng như các văn bản có liên quan về quản lý môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hai Thứ trưởng giao Vụ Pháp chế của hai Bộ làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, đề xuất lãnh đạo hai Bộ xem xét, quyết định.

Đẩy mạnh bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong NN&PTNT

Hai Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, tập trung vào các lĩnh vực: đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn; chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học.

Đồng thời, hai Bộ thống nhất phối hợp xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Bộ NN&PTNT là đơn vị đầu mối phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT trao đổi đề xuất các nội dung cụ thể, báo cáo lãnh đạo hai Bộ.

Bộ NN&PTNT cũng giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững”

Ngoài ra, hai Bộ thống nhất đẩy mạnh thực hiện một số nội dung trọng tâm khác như: tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ trong giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong kiểm soát, phòng ngừa, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, sản xuất nông nghiệp và môi trường làng nghề; tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, triển khai Nghị định thư Nagoya về tiếp cận chia sẻ lợi ích từ nguồn gen và quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại; tăng cường phối hợp quan trắc môi trường, phục vụ phát triển ngành NN&PTNT; phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực NN&PTNT…

Hai Thứ trưởng nhất trí giao Tổng cục Môi trường thuộc Bộ TN&MT và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ NN&PTNT là đơn vị đầu mối để thống nhất nội dung phối hợp công tác giữa hai Bộ; chủ động đề xuất tổ chức các cuộc họp, trao đổi, thảo luận giữa các cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong triển khai hoạt động giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *